Közlemény 2022.04.27.

A SZTÁV FELNŐTTKÉPZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZVETLEN KÖZLEMÉNYE A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJÉNEK CSÖKKENTÉSÉRŐL ELSŐ KÖZZÉTÉTEL KÖZZÉTÉTEL IDŐPONTJA: 2022. április 27.

SZTÁV Felnőttképző zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1149 Budapest, Angol utca 36., cégjegyzékszáma: 01-10-041911 a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában, statisztikai számjele: 10766718-8559-114-01, adószáma: 10766718-2-42 – a továbbiakban: Társaság) figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:312. §-ában foglaltakra,

közzéteszi,

hogy a Társaság közgyűlése 10/2022. (IV.27). közgyűlési határozatával – mint többségi döntéssel – elhatározta a SZTÁV Felnőttképző zártkörűen működő Részvénytársaság 170.000.000,- (egyszázhetvenmillió) forint összegű alaptőkéjének tőkekivonás érdekében 144.500.000,- (egyszáznegyvennégymillió-ötszázezer) forinttal történő leszállítását.

A tőkeleszállítás következtében a Társaság alaptőkéje 25.500.000,- (huszonötmillió-ötszázezer) forintra csökken. Az alaptőke összesen 1.700 (egyezer-hétszáz) darab, egyenként 15.000,- (tizenötezer) forint névértékű névre szóló részvényből fog állni a következők szerint:

  • (i) 1530 (egyezer-ötszázharminc) darab „A” jelű, szavazati jogot biztosító, 15.000,- (tizenötezer) forint névértékű törzsrészvény; és
  • (ii) 170 (egyszázhetven) darab „B” jelű, 5 (öt) százalék osztalékelsőbbségre jogosító, szavazati jogot nem biztosító, 15.000,- (tizenötezer) forint névértékű elsőbbségi részvény.

Az alaptőke leszállítására a részvények névértékének alapszabályban meghatározott módon történő csökkentésével, technikai értelemben a korábban nyomdai úton kibocsátott részvényeken feltüntetett névérték felülbélyegzéssel vagy részvénycserével történő megváltoztatásával és a részvényekre teljesített fizetéseknek a részvényesek részére történő visszatérítésével kerül sor. A kifizetést a Társaság a részvényeseknek részvényeik névértékének arányában fogja teljesíteni. A Társaság igazgatósága az alaptőke leszállítás jogerős cégbírósági bejegyzését követően haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül erre vonatkozó felhívásban tájékoztatja a részvényeseket az átértékelt részvények átvételének helyéről, kezdő és záró időpontjáról, továbbá az új névértékű részvények átadásának helyéről és kezdő időpontjáról. A részvények átadására az igazgatóság legalább harminc napot biztosít.

A Társaság igazgatósága az alaptőke leszállítás jogerős cégbírósági bejegyzését követően haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül intézkedik, hogy a részvényesek részére kifizetésre kerüljön az őket megillető vagyon hányad.

A Társaság a Ptk. 3:312. § (2) bekezdése és 3:313. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja, illetve felhívja hitelezőit, hogy az alaptőke leszállításáról szóló hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követeléseik után – a Ptk. 3:313. § (1) bekezdés szerinti kivételekkel – megfelelő biztosítékra tarthatnak igényt, mely igényüket a hirdetmény második közzétételétől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül jogosultak bejelenteni.”

A jelen közleményben foglaltakról a Társaság az ismert, elektronikus elérhetőséggel rendelkező hitelezőit közvetlenül is értesíti.