Házirend

a SZTÁV zRt. oktatást szolgáló épületeiben

1. Általános rendelkezések

1.1.  A SZTÁV zRt. oktatóhelyei elsősorban a felnőttképzés elméleti és gyakorlati ismereteinek megszerzését szolgálják.

1.2.  A képzésben résztvevők kötelesek a házirend szabályait megismerni, elfogadni, illetve betartani.

1.3.  A SZTÁV zRt. az oktatóhelyeken biztosítja:

 • a tanuláshoz szükséges feltételeket és kiegészítő szolgáltatásokat,
 • az oktatáshoz szükséges működőképes felszereltséget, környezetet.

1.4.  Az oktatóhelyek használói kötelesek:

 • az épület állagát és tisztaságát megőrizni,
 • az épület helyiségeit, az épületben elhelyezett tárgyakat rendeltetésszerűen használni
 • a gyakorlati képzés helyén a visszabontott vagy fel nem használt anyagokat összegyűjtve tárolni
 • a kézi szerszámokat, segédeszközöket megtisztítva tárolni,
 • a padozaton képződő durva szennyeződéseket, szemetet feltakarítani.

1.5.  Az épületben tartózkodók a portaszolgálat felé kötelesek jelezni, ha élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető meghibásodást, veszélyt észlelnek.

1.6.  A hallgatók az oktatást szolgáló épületben kizárólag a képzés időtartama alatt tartózkodhatnak.

1.7.  A képzésben résztvevők panaszbejelentéssel a képzésszervezőnél és/vagy az Ügyfélszolgálat munkatársainál élhetnek.

2. Viselkedési szabályok a foglalkozásokon

2.1.  A tanfolyamok órarend szerint folynak az oktatást szolgáló épületben.

2.2.  A hallgatók:

 • a foglalkozás (előadás, gyakorlat) megkezdésekor kötelesek a tanteremben tartózkodni,
 • a foglalkozások ideje alatt kötelesek mobiltelefonjaikat kikapcsolt állapotban tartani,
 • viselkedésükkel, hangoskodásukkal nem zavarhatják a foglakozások rendjét,
 • a tanfolyamvezetőknek jelezzék, ha az előadó órakezdésre nem érkezett meg.

3. Tantermekkel kapcsolatos szabályok

3.1.  A számítástechnikai oktatóhelyek, szakkabinetek és tantermek kulcsát csak az arra feljogosított személyek névjegyzékében szereplők vehetik fel a portán. A kulcs átvételét és visszaadását a portán elhelyezett kulcsátadási könyvbe aláírás és időpont feltüntetésével kell beírni.

3.2.  A tanterem kinyitásakor meg kell győződni a terem állapotáról és a meghibásodásokat, hiányosságokat a portán kell jelenteni. Tantermet csak az előadó, ill. a tanfolyamvezető engedélyével lehet átrendezni, azonban a foglalkozás végén gondoskodni kell a visszarendezésről.

3.3.  A tanteremben csak abban az esetben szabad ételt, italt fogyasztani, ha azzal a tanterem bútorzata, padozata nem szennyeződik.

3.4.  A tantermet utoljára elhagyó személy köteles az ablakokat becsukni, a világítást kikapcsolni, az elektromos főkapcsolót (ahol van) kikapcsolni, a termet bezárni, és a kulcsot a portán leadni.

3.5.  A tantermekben a hallgatók a foglalkozás végén semmit nem hagyhatnak az asztalokon, illetve a padok fiókjaiban, még abban az esetben sem, ha a képzés másnap ugyanabban a teremben folytatódik.

4. Munka-, tűz- és vagyonvédelmi rendelkezések

4.1.  A balesetet, sérülést azonnal jelenteni kell a tanfolyam vezetőjének. Elsősegélynyújtás a portán történik, súlyosabb sérülés esetén ott van lehetőség a mentők hívására is.

4.2.  Az épület minden helyiségében tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. A dohányzásra kijelölt területet az arra utaló tábla jelzi.

4.3.  A tantermekben, a folyosókon hagyott értéktárgyakért a SZTÁV zRt. nem vállal felelősséget.

4.4.  Az épületbe nagyméretű, nagy értékű műszaki, híradástechnikai eszköz csak a portaszolgálat engedélyével, szállítólevéllel hozható be. Kivitelekor a szállítólevelet be kell mutatni, és igazoltatni kell.

4.5.  A vagyonvédelem érdekében – indokolt esetben – a portaszolgálatot teljesítőnek joga van az épületből távozók csomagjainak bemutatását kérni.

Budapest, 2014. szeptember 4.

 

Sum István

vezérigazgató

Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images